Norske Landbrukstenester

Styreansvarsforsikring

Kort om styreansvarsforsikring:

Eit styreverv er personleg. Det betyr at det enkelte styremedlem, også tilsattevalgte styremedlemar, personleg svarar for eit mogleg erstatningskrav.
Styreansvarsforsikring betyr større tryggleik under utføring av styreverv for det enkelte medlem. Forsikringa er samla for heile styret.

Kven er dekka under forsikringa?

Styremedlemer
Varamedlemer
Styremedlemer/varamedlemer som har vore eller blir styremedlem.

For selskap vert og følgande dekka:

Dagleg leiar/administrerande direktør når han/ho opptrer som styremedlem
Dagleg leiar/administrerande direktør når han/ho står for den daglege leiinga av selskapet si verksemd
Medlem av bedriftsforsamling

Forsikringa dekker

Styremedlemmane sitt rettslege erstatningsansvar
Økonomisk tap som ikkje er oppstått som følgje av skade på person eller ting
Rettsleg handsaming av erstatningskrav som er omfatta av forsikringa

Opplysningane er forenkla og forkorta i forhold til fullstendig vilkår. Vilkåra finn du her.

Dekning er kr. 5.000.000,- pr forsikringstilfelle.

Pris på forsikringa varierar etter omsetning i laget. Ta kontakt med NLT for eksakt pris.

NLT anbefalar alle medlemslag å teikne denne forsikringa. Forsikringa er ein tryggleik for dei som har styreverv og dagleg leiar.

Forsikringa kan teiknast når som helst, og kan tingast hjå NLT.

Forsikringsvilkåra finn de her (passordbeskytta).

Spørsmål om og tinging av forsikringa kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Landkreditt Forsikring