Norske Landbrukstenester

Statens tilbud – Velferdsordningene

Satsene i Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 5 pst. Maksimalbeløpet heves med 2 500 kroner til 58 000 kroner.

Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. økes fra 1 030 til 1 130 kroner. Egenandelen for bruk av landbruksvikarordningen oppjusteres tilsvarende til 1 130 kroner.

I Tidligpensjonsordningen avvikles begrensningen i hvor stor inntekt mottagerne kan ha uten avkorting.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
S
tatens forhandlingsutvalg er enig i jordbrukets vurdering om at det er svært viktig å ha gode ordninger som gjør det mulig at de som driver et landbruksforetak har mulighet til ferie og fritid. Det er behov for å øke satsene i tilskudd til avløsning ferie og fritid pga. utviklingen i lønnskostnadene for arbeidskraft. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor en økning i tilskuddssatsene og maksimalbeløpet for ordningen med 5 pst. Statens forhandlingsutvalg er videre enig med jordbruket i at endringene av satser og maksimalbeløp gjøres gjeldende allerede for 2008, slik at økningene kommer til utbetaling i 2009. Dette er i samsvar med den prioritering partene hadde av tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ved jordbruksoppgjøret i 2007. 

Statens forhandlingsutvalg viser til kapittel 7.11.2 om spesialisert storfekjøttproduksjon som egen produksjon i tilskuddssystemet. Foretak hvor eier er medlem i samdrift skal kunne motta avløsertilskudd for ammekyr i spesialisert kjøttfeproduksjon. 

Tilskudd til avløsning ved sykdom mm.
Statens forhandlingsutvalg vektlegger gode velferdsordninger for jordbruket. Dette er et viktig ledd i å bidra til rekruttering til næringen. I samsvar med dette foreslår Statens forhandlingsutvalg å øke maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mm.fra 1 030 til 1 130 kroner. 

Når det gjelder tilskudd til sykdomsavløsning til foretak innen frukt- og grøntsektoren, vil Statens forhandlingsutvalg vise til enigheten mellom partene ved jordbruksoppgjøret 2007 på dette området. Partene fastsatte, i samsvar med utredning fra SLF, at slike foretak kan få tilskudd til sykdomsavløsning basert på en dispensasjonspraksis for reelle forhold. Statens forhandlingsutvalg mener at det ikke er grunnlag for å endre på det nye systemet som trådte i kraft fra 01.01.08.

Jordbruket viser i sitt krav til at det i dag gis kun ett tilskudd til avløsning ved sykdom mm. uansett driftsomfang i foretaket. Dersom f.eks. ektefelle/samboer mottar tilskudd i samband med fødselspermisjon, vil den/de andre ikke ha adgang til å motta tilskudd til sykdomsavløsning. Statens forhandlingsutvalg støtter jordbrukets forslag på dette området, og foreslår at SLF fastsetter retningslinjer for fylkesmannens bruk av dispensasjon i tilfeller hvor det er grunnlag for å tildele mer enn ett tilskudd per foretak. Jordbruket krever adgang til bruk av egenmelding i inntil tre dager ifm. sykdom. Det var tidligere kun adgang til dette ved bruk av kommunal landbruksvikar, dvs. at bestemmelsen ikke omfattet annen sykdomsavløsning. Årsaken til dette tidligere unntaket er at kontrollhensynet har vært ansett ivaretatt, fordi det er offentlig ansatt personell som har stått for avløsningen. Statens forhandlingsutvalg mener at det ikke er parallellitet mellom arbeidstakeres rett til egenmelding ved sykdom, hvor det er arbeidsgiver som dekker kostnadene, opp mot tilskuddsordningen for avløsning ved sykdom. Avløserordningen er et tilskudd fra staten til selvstendig næringsdrivende for å bidra til å finansiere arbeidshjelp. Et nærmere sammenlikningsgrunnlag ville vært hvilke ytelser andre selvstendig næringsdrivende eventuelt får ved sykdom. Statens forhandlingsutvalg legger videre til grunn at mangel på kontroll vil gi et stort problem med å sikre legitimiteten for avløsertilskudd ved sykdom, og går derfor ikke inn på å endre bestemmelsene for sykdomsavløsning på dette området. 

Tilskudd til landbruksvikarordningen
Inneværende år er en overgangsperiode mellom landbruksvikartilbud i kommunal regi og ny landbruksvikarordning drevet av avløserlagene. I 2008 gis det tilskudd over Jordbruksavtalen til begge disse landbruksvikarordningene. Fra og med 2009 gis det ikke lenger tilskudd til kommunale landbruksvikartilbud, men kostnadene med det kommunale tilbudet i 2008 dekkes etterskuddsvis i 2009. 

Hovedformålet med omleggingen av landbruksvikartilbudet er å bidra til at jordbruksforetak i hele landet skal kunne motta bistand fra landbruksvikar. Partene har lagt til grunn totalt 240 årsverk landbruksvikarvirksomhet i ny ordning. Departementet mottok 15.04.08 statusrapporter fra SLF og Norske Landbrukstenester med informasjon om omleggingen til landbruksvikartilbud fra avløserlagene. Rapportene viser at per 15.04.08 er det søkt om tilskudd for 81 årsverk som skal dekke 135 kommuner. Det tar tid å ansette landbruksvikarer, og mange kommuner beholder den kommunale ordningen ut 2008. Det vil derfor ta tid også utover i 2009 før den nye ordningen er på plass. Spesielt har små avløserlag i mindre grad gått inn i den nye ordningen ut fra vurderinger om for dårlig økonomi i ordningen. 

Statens forhandlingsutvalg er enig i jordbrukets vurdering av betydningen av den nye landbruksvikarordningen og at økonomien bør styrkes for å bidra til at avløserlagene deltar i ordningen og for at de skal ha tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at tilskuddet til ordningen økes med 4 mill. kroner til i alt, dvs. nær 16 700 kroner per årsverk. I tillegg foreslås det å oppjustere egenandelen for bruk av ordningen ved at maksimal dagsats i landbruksvikarordningen oppjusteres fra 1 030 til 1 130 kroner. Dette tilsvarende ny maksimal dagsats i tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Statens forhandlingsutvalg finner at de foreslåtte tiltakene er akseptable ut fra formålet om å oppnå et landbruksvikartilbud over hele landet. 

Tilskudd til tidligpensjonsordningen for jordbrukere
Grensen for hvor stor inntekt bruker og ektefelle/samboer hver for seg kan ha uten avkorting av tilskuddet over denne ordningen er 175 000 kroner. Jordbruket har i sitt krav vist til at det er lagt til grunn i den nye AFP-ordningen at man skal kunne tjene ubegrenset i tillegg til å motta AFP. Statens forhandlingsutvalg er enig i jordbrukets forslag om å fjerne taket på 175 000 kroner i tidligpensjonsordningen. Fjerning av denne inntektsbegrensningen gjennomføres med virkning fra og med inntektsåret 2008.