Norske Landbrukstenester

SLFs rundskriv nr 2/2009 – Innsending av filer fra avløserlag

Fristen for å søke om avløsertilskudd ved ferie og fritid for 2008, er 20. januar 2009. I den forbindelse må avløserlagene sende inn en fil med fullstendig oppgave over alle medlemmer som har kjøpt avløsertjenester fra avløserlaget i 2008, til fylkesmannen. Tidsplanen er vist nedenfor.


Filen skal være i samme format som tidligere, der hver enkelt søker føres opp på en linje. Filen skal bygges opp slik:

Innhold

Startposisjon

Sluttposisjon

Lengde

Lagets org.nr (00&#43 )

1

11

11

Kommunenummer

12

15

4

Gårdsnummer

16

20

5

Bruksnummer

21

24

4

Festenummer

25

28

4

Løpenummer

29

30

2

Org.nummer medlem

31

41

11

Dokumentert beløp

42

48

7

Man skriver to nuller før org.nummeret for å fylle lengden på 11 siffer.

Avløserlagene bør bruke kontrollprogrammet som ligger på SLF sine hjemmesider    

http://www.slf.dep.no/, under Landbruksproduksjon/ Velferd/ Tilskudd til avløsning. Nederst på denne siden ligger Kontrollprogram.exe. Dette kontrollprogrammet kan kontrollere at fila er bygget opp på rett måte, før dere sender inn fila til fylkesmannen.

Fylkesmannen
Fylkesmannen kan ved hjelp av kontrollprogrammet verifisere at fila er bygget opp på rett måte. Dersom det oppdages feil på fila ber vi om at fylkesmannen gir tilbakemelding til laget.

Fylkesmannen sender filene på e-post til IBM. Send alle filene per fylke som vedlegg i samme e-post. Fylkesmannen må ta vare på filene til utbetaling er foretatt.

Avløserlaget – retting av feil
Avløserlagene vil få tilsendt en avviksliste AVL-E427 som inneholder en detaljert tilbakemelding på hver enkelt søker der eventuelle feil vil fremgå.

Laget må gå gjennom listen for å avdekke feil. Dersom det er feil i en fil, må avløserlaget produsere en ny fil. Den nye fila må ha samme navn som den gamle fila, og sendes til fylkesmannen.

Vær spesielt oppmerksom på at alle medlemmene som skal være med på fila, er ført opp.

Fylkesmannen – korrigerte filer
Fylkesmannen sender de korrigerte filene til IBM. De korrigerte filene må ha samme navn som de opprinnelige.

Tidsplan
2. februar        Frist for avløserlagene til å sende fil til fylkesmannen.
5. februar        Fylkesmannen sender filene fra avløserlagene på e-post til IBM ved stein.erik.rohne@no.ibm.com
9. februar        SLF sender e-post til fylkesmannen over antall mottatte filer.
16. februar      Liste AVL-E427 sendes til de aktuelle avløserlag. Den legges også ut på FM-sambandet.
6. mars            Frist for avløserlagene til å sende korrigerte filer til fylkesmannen.
9. mars            Fylkesmannen sender nye filer fra avløserlagene til IBM. Send også med de filene som det ikke er endringer på.
1. april             Frist for avløserlagene til å sende korrigerte filer til fylkesmannen.
2. april             Fylkesmannen sender nye filer fra avløserlagene til IBM. Send også med de filene som det ikke er endringer på.

Resultatet av inputkontrollen blir ikke sendt til avløserlagene. Dersom det er feil i inputkontrollen vedr. søkers bruk av avløserlag, må kommunen eller fylkesmannen ta kontakt med avløserlagene. Vi ber fylkesmannen orientere kommunene om dette.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Aage J. Ramsfjell                                                        Inger Korsnes Hagen
Seksjonssjef                                                              seniorrådgiver