Nye forskrifter vedteke

Seint fredag ettermiddag kom meldinga om fastsetjing av nye forskrifter frå departementet. Blant dei var “Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket” og “Ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.“. Forskriftene har i haust vore ute på høyring, der Norske Landbrukstenester med anna har vore høyringsinstans. Vårt høyringsinnspel, saman med innspel frå forvaltning og andre organisasjonar i landbruket, har prøvd å formidla konsekvensane av endringane. Diverre har ikkje departementet teke hensyn til noko av dette i sine vurderingar.

Departementet syner at dei ikkje er interessert i å ta hensyn til majoriteten av synspunkta som er komen inn frå høyringsinstansane. Kva konsekvensar forslaga kan ha for dyrevelferden er ikkje teke hensyn til. Departementet klarar og å gje inntrykk av at støtta til landbruksvikarordninga har auka, når den reelt har gått ned, for å forsvare argumentasjonen som er brukt. Synspunkt og konklusjonar frå eigen forvaltning er det ikkje teke hensyn til.

Det er trist å sjå kor lite interesse det er i konsekvensar av dei forslaga som vert fremma. Frå departementet si side vert dette seld inn som ei forenkling, men det er diverre ikkje ei forenkling for nokon av partane.

1 kommentar

  1. Lars-Arne Høgetveit sier:

    Så vidt jeg husker var departementets høringsdok meger alvorlig for NLT og norsk produksjon og da selvsagt også for Kari og Ola Nordmann. Om det er dette som nå dep. trumfer igjennom bør alle sindige personer og miljøer sette seg ned å bl.a. kikke på punkt nr. 2 side 6 til ut side 8 her:
    http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2011/Feilforvalter_vi_vaart_eksistensgrunnlag._Hva_gjoer_vi_naa.-22.02.2011.pdf

    Det å bl.a. informere Kari og Ola Nordmann om alvoret i situasjonen på BRED basis vil kunne virke. Det er krevende tider internasjonalt nå også på stabiliteten mht internasjonal matvarehandel og folk er mer var for dette nå etter krisa i 2008.