Norske Landbrukstenester

Kriminalitetsforsikring

Forsikringa dekkjer direkte økonomisk tap som medlemmen måtte bli påført som følgje av at tilsette i avløysarlaget gjer seg skuldig i følgjande straffbare handlingar.

  • Underslag
  • Tjuveri
  • Bedrageri
  • Utruskap
  • Dokumentfalsk

Forsikringssum kr. 500.000 pr. skade og totalt pr. år. Eigendel kr. 25.000,-.

Frist for å melde sak: 1 år frå det tidspunkt den sikra fekk kunnskap om dei forhold som grunna kravet mot selskapet.

NB! Produktoversikta er meint som informasjon og er ikkje uttømande vilkår.

Forsikringsvilkåra finn de her (passordbeskytta).

Spørsmål om forsikringane kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Landkreditt Forsikring