Korona og arbeidskraft frå utlandet

Korona og arbeidskraft frå utlandet

(Oppdatert 6. juli 2021)

Innreise

Frå 24. juni vil Norge koble seg opp til EU si løysing for koronasertifikat. Alle land vil ikkje ha dette klart frå denne tid, men innreisande som kan verifisere med godkjent koronasertifikat at dei er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste halvåret vil slippe inn i Norge uavhengig av eige land sitt status. Fullvaksinerte og dei som har hatt covid-19 siste 6 månader har og unnatak for registrere seg før innreise og å ta test ved grenseovergangen. Andre må registrere seg før innreise og teste seg på grensa, sjølv om dei kjeme frå grøne land.

For dei som ikkje er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste halvåret er innreise no avhengig av kva land ein kjeme i frå. Land i EU/EØS er no delt inn i grønt, oransje/raudt og mørkeraudt, og ein vil til ei kvar tid finne ein oppdatert oversikt på FHI sine sider her. Det er og opna opp for innreise frå enkelte land utanfor EU/EØS (lilla land) og her gjelde same krav som vanleg til visum med meir.

  • Arbeidstakere frå grøne land kan reise inn uten nokon form for restriksjonar, men må registrere seg før innreise og teste seg på grensa.
  • Arbeidstakere frå oransje/raude/lilla land må i innreisekarantene på eigna oppholdstad, og dei generelle reglane for innreiserestriksjonar er gjeldande.
  • Arbeidstakere frå mørkeraude land må i innreisekarantene på karantenehotell eller forhandsgodkjent innkvartering frå Arbeidstilsynet. Ved negativ test tatt tidlegast etter 3 døgn kan ein fortsetja karantene utanom karantenehotell. Dei generelle reglane for innreiserestriksjonar gjelder fortsatt.
Følgjande gjeld for unnatak for innreiserestriksjonar innan forsyningsikkerhet og matforsyning som husdyr- og grøntproduksjon er ein del av.

Unnatak frå innreiserestriksjonar gjelde berre utlendingar der innreise er strengt nødvendig for å kunne oppretthalde forsvarlag drift av kritiske samfunnsfunksjonar.
Følgjande to kriterie må vera oppfylt:

  • Arbeidet som skal utførast må vera direkte knytta til evna til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen.
  • Arbeidet kan ikkje utsetjast utan at det vil føre til ein uakseptabel svekking i evna til å oppretthalde kontinuiteten i funksjonen.

Sjå nærare om krav til dokumentasjon den tilsette må ha med seg på LMD sine sider her.

Det er signalisert frå Justisdepartementet si side at “dei fleste ufaglærte ikkje vil fylle vilkåra, sjølv om det innan forsyningssikkerhet ikkje kan utelukkast at og ufaglært kan vera ein kritisk samfunnsfaktor”. Som ufaglært kan du reknast som kritisk arbeidskraft hvis det er sannsynliggjort at du har unik kompetanse som er avgjerande for at verksemda kan oppretthalde drifta. Ein anna faktor er om du har vore hos same arbeidsgjevar over fleire år.

NAV har klargjort at det ikkje er naudsynt med attester frå dei for å dokumentere at ein ikkje får tak i arbeidskraft, og kjem ikkje til å utferdiga dette.

I tillegg må retningsliner om registrering av innreise, testing og karantene følgast som normalt. Dei finner du her.

NB1! Vi har fått nokre tilbakemeldingar på at det kan vera problem med at kunnskapsnivået om norsk landbruk ikkje er like godt hos alle som skal kontrollere om ein har rett til å reise inn eller ikkje. Dette kan gjelde ved ombordstiging i fly, men og ved grensepassering. Det er difor viktig at dokumentasjon er utfyllande, men det kan og vera lurt å ta kontakt med flyselskap på førehand for å sjekke kva informasjon dei treng.

NB2! Det er krav om attest på negativ koronatest ved innreise som ikkje er eldre enn 24 timar. Dette kan vera eit problem dersom ein køyre bil og turen tar lengre enn 24 timar.

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft

Regjeringen har vedteke å iverksette ein dokumentasjonsordning for grøntnæringa ved behov for utanlandsk arbeidskraft. Forskrift er vedteke 26. mars og det er i denne bestemt at det er berre dei som er godkjent på førehand via søknad som får unntak for innreiserestriksjonar. Dersom Landbruksdirektoratet innvilger søknad, vil utlendingen ha rett til innreise, så lenge øvrige vilkår etter innreiserestriksjonsregelverket og utlendingslova er oppfylt. Meir informasjon finne du her.

Innkvartering

Hovudregelen er at arbeidsreisande som kjeme frå områder med karanteneplikt etter vedlegg B og C i Covid-19 forskrifta skal gjennomføra innreisekarante på karantenehotell på ankomststad. Det er unnatak dersom det er forhandsgodkjent innkvartering frå Arbeidstilsynet. Søknadsportal for forhandsgodkjenning av eige tilbod om innkvartering ved karantene er gjennom Altinn.
Det er ikkje unntak for karantenehotell for innreisande frå 3. land. Sjå info frå regjeringa her.

Kjeme den arbeidsreisande frå områder med karanteneplikt fastsatt i vedlegg A må ikkje innreisekarantene gjennomførast på karantenehotell eller innkvartering godjent av Arbeidstilsynet. Karante kan gjennomførast i eigen bolig eller anna egna opphaldssted der det er råd å unngå nærkontakt med andre, med einerom, eige bad og kjøkken eller matservering.

Meir informasjon frå Arbeidstilsynet om ordninga her.

Det er viktig at ein avklare om det er arbeidsgjevar eller oppdragsgjevar som søker. Arbeidsgjevar vil uavhengig av dette ha ansvaret for å oppfylle krava.

Karantenekompensasjonsordninga som skal kompensere bedriftene for kostnader dei har hatt for utenlandske arbeidstakere i karantene opnar for søknader 10. mai.
Det er Brønnøysundregistrene som har ansvar for søknad; https://innreisekarantene.brreg.no/

Tilskott til opplæring i grøntnæringa

Det er råd å søkje om midlrar til opplæring av arbeidstakarar i grøntnæringa, det vil sei grønsaker, frukt, bær og poteter, som tilsett sesongarbeidarar etter gitte kriteriar i 2021. Ei ega forskrift som regulerar dette finn du her

Andre unnatak

Det er etablert ein ny søknadsbasert ordning der ein kan søkje inn teknisk personell frå utlandet som er «strengt nødvendige» for å oppretthalde aktiviteten i bedriften. Dette er eitt tillegg til allerede eksisterande unntak. For samfunnskritisk personell som er strengt nødvendig for å oppretthalde forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar er det ikkje noko endring frå tidlegare.