Norske Landbrukstenester

Innleige og utleige frå bemanningsføretak og avløysarordninga

Fredag 17. juni la regjeringa fram sitt forslag til endringar i regelverket for inn- og utleige frå bemanningsføretak.

Forslaget finn du her.

Forslaget har tatt med seg mykje av dei same innskrenkingane som vart presentert i høyringsnotatet.
Med anna;

  • ei generell innstraming av adgang til å leige inn «når arbeidet er av midlertidig karakter». 
  • ei styrking av tilsette sin rett til fast tilsetting i innleigeverksemda etter 3 år. 
  • ei eigen godkjenningsordning for bemanningsføretak.

Departementet foreslår og i proposisjonen å opne opp for avgrensa unntaksadgang innafor enkelte områder.

Det er positivt å registrere at høyringssvar frå NLT, NHO MD, Fellesforbundet og landbruket sine organisasjonar er teke hensyn til når det gjeld avløysarordninga i landbruket.

I proposisjonen står følgjande;

«Det finnes enkelte utfordringer knyttet til arbeidsvilkår i landbruksnæringen, herunder for sesongarbeidere. Departementet mener imidlertid det er viktig å sørge for en fortsatt effektiv og velfungerende avløserordning for norske bønder. På denne bakgrunn kan det være behov for å vurdere tilpasninger i regelverket for denne næringen særskilt. Departementet viser i denne sammenheng også til at gjeldende forskriftsverk på området kan fremstå uklar. Departementet vil i samråd med Landbruks og matdepartementet og partene i arbeidslivet foreta en gjennomgang av regelverket. Departementet mener det bør gis utsatt ikrafttredelse av opphevelsen av adgangen til å leie inn arbeidstakere ved arbeid av midlertidig karakter for jordbruksforetak frem til dette er utredet og særregulering fastsatt.»

Dette er ein god start og vi vil fortsetje det gode arbeidet, saman med våre samarbeidspartnere, for å få gode tilpasningar på plass for avløysarordninga.