Norske Landbrukstenester

Forskrift om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle kravene i lov om OTP

Finansdepartementet har i dag i forskrift gitt nærmere regler for innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forskriften inneholder blant annet nærmere regler om dekning av kostnader og om endring av innslagspunkt.

Dekning av kostnader i innskuddspensjon
I tiden etter at lov om obligatorisk tjenestepensjon ble vedtatt, har det vært forskjellige tolkninger av regelen om kostnadsansvar for innskuddspensjon. Forskjellige tilbydere har lagt opp til forskjellige løsninger. Departementet har lagt vekt på å avklare dette spørsmålet, slik at alle tilbydere og etterspørrere vet hva de skal forholde seg til. 


Det følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon at arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved administrasjon av en innskuddspensjonsordning i tillegg til innskuddet. Det er i forskriften presisert at dette også omfatter forvaltningskostnader.


Departementet har nøye vurdert de merknader som har kommet til dette fra forskjellige høringsinstanser. Etter departementets vurdering er det, så lenge arbeidsgiver bestemmer hvordan midlene skal forvaltes og hvem som skal forvalte dem, riktig at arbeidsgiver også betaler for forvaltningen. En annen regel ville skille innkjøpsbeslutningen fra kostnadsansvaret, noe som er uheldig.


I innskuddspensjonsordninger har faktisk oppnådd avkastning direkte betydning for nivået på de ansattes pensjoner. Uavhengig av om arbeidsgivers valgte forvaltning av pensjonsmidlene i en innskuddspensjonsordning har forventet høy avkastning eller forventet lav avkastning, og uavhengig av om arbeidsgiver betaler mye eller lite for forvaltningen, må det forventes at faktisk avkastning vil variere mellom innskuddspensjonsordninger.


I siste instans må det bli opp til de ansatte og arbeidsgiver i fellesskap å vurdere pensjonsordningen sammen med annen godtgjørelse for arbeid.


Departementet legger, i samsvar med merknader fra flertallet i Stortingets finanskomité under behandlingen av lov om obligatorisk tjenestepensjon, vekt på at det er viktig å begrense de administrative kostnadene ved obligatorisk tjenestepensjon, og vil følge nøye med på om dagens ordning i god nok grad sikrer en rimelig avkastning. 


For noen eksisterende innskuddpensjonsordninger er det avtalt at vederlag for administrasjon av pensjonsordningen, inkludert forvaltning av midlene i ordningen, skal avregnes mot årlig innskudd eller årlig avkastning. For eksisterende ordninger med innskudd på fire prosent eller mer av lønn kan kostnader ved administrasjon, i en overgangsperiode til 1. januar 2010, likevel dekkes av arbeidstaker, forutsatt at ordningen også tilfredsstiller minimumskravene etter at kostnadene er dekket.


Overgangsordning for innskuddspensjonsordninger med innslagspunkt 2 G
Innskuddspensjonsordninger opprettet 1. januar 2006 eller tidligere får en overgangsperiode på fire år til å legge om pensjonsplan med innskudd for lønn mellom 2 G og 12 G til en plan med innskudd for lønn mellom 1 G og 12 G, forutsatt at ordningen for alle ansatte faktisk minst tilfredsstiller minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innslagspunktet må senest etter 2 år settes ned til 1,5 G.

Lenker til meir OTP informasjon finn du nederst på denne sida (klikk her)