Norske Landbrukstenester

Formuetapsforsikring

Forsikringa dekkjer erstatningsansvar (økonomisk tap) som avløysarlaget etter gjeldande rett kan pådra seg under utøving av verksemda. Det må føreliggja dokumentert økonomisk tap påført ein anna (bøndene) ved forgløyming, feilskrift, feilregning, feilhørsel, og andre umedvitne feil, samt rådgjeving frå nokon av avløysarlaget sine tilsette. Vilkåra er utvida til å dekkje formuesskade som er ein følgje av dekningsmessig person- eller tingskade.

Det er 3. part (oppdragsgjevar) som må ha lidt eit økonomisk tap for at forsikringa skal tre i kraft. Dersom det er laget som har lidt tapet vil ikkje forsikringa dekkje dette.

Forsikringssum kr. 500.000 pr. skade og totalt pr. år. Eigendel kr. 4.000,-.

Frist for å melde sak: 1 år frå det tidspunkt den sikra fekk kunnskap om dei forhold som grunna kravet mot selskapet.

NB! Produktoversikta er meint som informasjon og er ikkje uttømande vilkår.
Forsikringsvilkåra finn de her (passordbeskytta).

Spørsmål om forsikringane kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Landkreditt Forsikring