Norske Landbrukstenester

Medlemskap i landbrukstjenestene

Landbrukstjenestene er et samvirkeforetak som er etablert og eid av de bøndene som er medlemmer. Landbrukstjenesten blir styrt av medlemmene gjennom styre og årsmøte.

Landbrukstjenestene har som formål å skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sykdom med mer.

Landbrukstjenestene tilbyr også arbeidskraft til grøntnæringen og andre med behov for dette.

Fordeler med å organisere seg gjennom landbrukstjenestene

Ved å være medlem og benytte deg av landbrukstjenesten til avløsning er du med på å opprettholde antall avløsere. Slik kan vi i samarbeid sørge for at den enkelte bonde får hjelp til avløser ved ferie/fritid, sesongarbeid og ved akutt sykdom og krise. Ved at flere leier inn fra landbrukstjenesten er det enklere å ansette avløsere i faste stillinger, noe som i neste omgang er med på å sikre beredskapen.

Medlemskap og innleie av avløsere gjennom landbrukstjenesten medfører at vi har ansvar for å;

 • Tilby kvalifiserte avløsere på forespørsel.
 • Tilby beredskap gjennom Landbruksvikarordningen ved akutt sykdom og krise.
 • Være en profesjonell arbeidsgiver.
  • Ansettelser
   Arbeidskontrakter, lønnsbetingelser, opplæringsattester, oppfølging ved kontroll fra arbeidstilsynet.
  • Lønnsarbeid
   Du som oppdragsgiver godkjenner timelister. Vi ordner alt annet som A-melding, lønn, feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift, OTP, permisjon og eventuelle sykepenger.
  • Personalansvar
   Medarbeidersamtaler, oppfølging ved sykdom, innrapportering av opplysninger til NAV, møte/planlegging med NAV i forbindelse med lengre sykemelding.
  • Utenlandske arbeidstakere
   Søker arbeids-/oppholdstillatelse, dokumentasjon, D-nummer, skaffer skattekort.
  • HMS og Kursing av ansatte.
   Etter- og videreutdanning er viktig for at avløseren skal være oppdatert på ny teknologi til enhver tid. Vi tar oss av det overordnede HMS-ansvaret som arbeidsgiver, mens den enkelte bonde har HMS-ansvar på sitt bruk.
  • Forsikringer
   Alle våre ansatte er dekket av obligatorisk yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjonsforsikring og ansvarsforsikring.
 • Tilby ekspertise på velferdsordningene i landbruket
  • Veiledning/hjelp i forbindelse med søknader, dokumentasjon, regelverk med mer.
 • Gi tilbud på ulike forsikringsordninger.
  • Obligatorisk yrkesskadeforsikring med utvidet dekningsområde.
  • Ansvarsforsikring som dekker skader som skyldes avløser i sitt ordinære arbeid. Denne har opphevet varetektsklausul og kan ikke tegnes av den enkelte bonde som egen arbeidsgiver.
  • Obligatorisk tjenestepensjonsforsikring, OTP.
  • Helseforsikring
   Alle våre medlemmer kan tegne helseforsikring gjennom Vertikal Helse for seg og sin familie til en fast pris uavhengig av alder. Egen pris på barn under 21 år.
  • Reiseforsikring
   Tilbud om 25 % rabatt på ordinær reiseforsikring gjennom Gouda.
Som medlem i landbrukstjenesten er det ditt ansvar å;
 • Ha det daglige HMS-ansvaret under arbeid på ditt bruk.
 • Kontrollere at opplæring etter brukerforskriften er på plass.
 • Risikovurdere aktuelle arbeidsoperasjoner.
 • Ha tilgjengelig verneutstyr, og gi opplæring i bruk av dette.
 • Påse at arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven blir fulgt.
 • Påse at innkvartering er etter regelverket.
 • Kontrollere/godkjenne timeliste til avløser.
 • Kontrollere og betale faktura.
 • Ta kontakt med landbrukstjenester i ditt nærmiljø eller sentralt.

Flere på laget -> bedre tjenester -> styrket beredskap.

Velkommen som medlem i Landbrukstjenestene!