Norske Landbrukstenester

Einighet i jordbruksforhandlingane

Det er i dag inngått jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Sluttprotokoll finn du her.

Innan velferdsordningane er det gjort nokre endringar i forhold til staten sitt tilbod som du finn omtala her.

Maks tilskott til ferie/fritid vert etter jordbruket sitt krav på kr. 96.580,- og ikkje 96.800,- som i tilbodet frå staten.

Det kan gis tilskott til sjukdomsavløysing til foreldre som må ivareta barn med sjukdom. Det vert stilt krav til legeerklæring som dokumentasjon for heile perioden det vert gitt tilskott på dette grunnlaget. Maksimalt antall dager det kan gis tilskott for per forelder og føretak per år vert fastsett av Landbruksdirektoratet ut frå ein samla provenyeffekt på 6 mill. kroner.