Norske Landbrukstenester

Avløysarlaga i Noreg og differensiert arbeidsgiveravgift

Vi har i ei tid venta på svar frå Skattedirektoratet på korleis avløysarlaga skal forhalda seg til differensiert arbeidsgjevaravgift. Årsak til vårt ønske om avklaring er melding frå Skattedirektoratet i mars 2007 som gjekk på tvers av tidlegare informasjon som var tilgjengleg i januar 2007. Vi har valgt å ikkje gå ut med ny informasjon til laga før denne avklaringa kom, då dette kunne skapa meir forrvirring. Vi har no fått svar frå Skattedirektoratet, sjå vedlegg, som avklarer korleis avløysarlaga skal forhalde seg til dei nye reglane.


I korte trekk så går svaret ut på; • Det er lokaliseringa av avløysarlaget som gjev grunnlag for kva sone avgift skal reknast av, dvs. kontoradresse til laget og ikkje arbeidsstad til arbeidstaker.

 • Dersom avløysarlaget har fleire kontor må desse kontora registrerast som eigne undereiningar. Arbeidstakere tilknytta desse kontora må setjast opp med undereining som arbeidsstad/-kommune. Sjå §10 i forskrift for enhetsregisteret. Dersom eit avløysarlag har ein registrert undereining i ein kommune, skal det bereknast sats for denne kommunen for dei som er tilsett i undereininga (på kontoret).

  Hvilke tilfeller som er omfattet av unntaket for ambulerende virksomhet i avgiftsvedtaket § 1 bokstav i tredje ledd følger av Statistisk sentralbyrås (SSBs) regler og retningslinjer for vedlikehold av bedrifts- og foretaksregisteret. Følgende tilfeller er unntatt fra plikten til å registrere lokal underenhet:


  • Bygge- og anleggsvirksomhet. Det ligger i virksomhetens karakter at den foregår på ulike adresser. Det skal ikke registreres egen bedrift for hvert sted et bygge- og anleggsforetak har oppdrag. Det skal imidlertid registreres bedrift for hvert sted hvor det er opprettet fast bemannede avdelingskontorer e.l.

  • Transportvirksomhet. Her gjelder det samme som for bygge- og anleggsvirksomhet.

  • Filialer/servicekontorer, for f.eks. forsikringsselskaper, som kun har åpent 1 – 2 dager i uka.

  • Hjemmekontor.

  • Selgere med bosted på annen adresse enn hovedkontoret, og som ikke har fast kontor.

  • Utleie av eiendom med ambulerende ansatte. Hvis det er fast ansatte på hver eiendom/bygg, registreres én bedrift for hver eiendom/bygg.

  • Oppdrettsanlegg med ambulerende ansatte/ambulerende oppdrettsanlegg. Det registreres én bedrift for hver kommune hvor foretaket har oppdrettsanlegg. 

  • Skip


Det vises til SKD-melding nr. 5/07 pkt. 3.4.Avløserlag kan ikke sies å gå inn under unntaket. En faller således tilbake på hovedregelen i avgiftsvedtaket § 1 bokstav i første og annet ledd om at registreringsstedet er avgjørende.Dersom et foretak har virksomhet i andre kommuner med fast kontor bemannet med minst én fast stilling, plikter foretaket å registrere en lokal underenhet. Det vises til meldingens pkt. 3.2 og Statistisk Sentralbyrås regler og rutiner for vedlikehold av bedrifts- og foretaksregisteret s. 7-9.


I disse tilfellene vil underenheten bli en egen beregningsenhet etter avgiftsvedaket § 1 boksrav i annet ledd, og således skal en for arbeidstakere tilknyttet avdelingskontoret skal en bruke den satsen som gjelder for stedet der underenheten er registrert.Link til dokument med mer informasjon