Norske Landbrukstenester

Årsmøte i Norske Landbrukstenester

Årsmøtet er NLT sitt høgaste organ og skal haldast kvart år innan utgangen av april.

1. Samansetjing: Kvart fylkje har representantar ut frå talet på lokallagsmedlemmer:

1 til 499 medlemer – 2 representantar
500 til 999 medlemer – 3 representantar
1000 til 1499 medlemer – 4 representantar
over 1500 medlemer – 5 representantar

Det er innrapportert aktivt medlemstal pr. 30.april siste år som dannar grunnlaget.
Alle fylker kan vera representert med minimum 2 representantar til årsmøtet.

Fylker som slår seg saman skal ha tal på utsendingar basert på tidlegare samansetjing.

NLT sitt styre er ansvarleg for at det vert gjennomført fylkesvis val av utsendingar til årsmøtet. Lagsmedlemmer (bønder) og tilsette i administrasjonen i medlemslaga er valgbare som utsendingar til årsmøtet.

Kvart fylkje kan velja inntil 1 -ein- tilsett i administrasjonen i medlemslag som utsending til årsmøtet. Representantane til årsmøtet kan møta med fullmakt, men kvar representant som møter kan berre ha 1 -ei- fullmakt.

2. Styret i NLT er utsendingar til årsmøtet med røysterett.Styremedlemmer har ikkje røysterett under godkjenning av årsmelding og rekneskap. Valkomiteen deltek på årsmøtet med talerett.

3. Styret skal med 3 -tre- vekers varsel innkalla til årsmøte. Med skriftleg innkalling følgjer sakliste og saksdokument. Saker som dei einskilde lag vil ha handsama på årsmøtet må vera styret i hende innan 1. januar.

 Årsmøtet skal handsama:

 1. Godkjenning av innkalling og saklister.
 2. Val av referent, og to til å underskrive protokollen.
 3. Årsmelding og revidert rekneskap.
 4. Fastsetjing av kontingent.
 5. Arbeidsplan.
 6. Andre saker som er nemnt i innkallinga.
 7. Val:
  1. Leiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg.
  2. Styremedlemmer for 2 år.
   For å  oppnå kontinuitet i styret, skal 2 -to- medlemmer kvart år stå på val, fyrste år etter loddtrekning mellom styremedlemmene. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret vert valt til leiar, må nytt medlem til styret veljast for resten av perioden.
  3. Val av nestleiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg.
  4. 3 -tre- nummererte varamedlemmer for 1 år.
  5. Val av revisor.
  6. Val av møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte.
  7. Valkomité på 4 -fire- medlemmer og 2 -to- varamedlemer.
   Årsmøtet vel leiar av valkomiteen. Inntil 1 -ein- representant frå dei tilsette kan veljast inn i valkomiteen. Medlemstid er 3 år, og medlemmer som går ut kan ikkje attveljast.
  8. Godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling frå valkomiteen.

4. Budsjett vert lagt fram på årsmøtet til orientering

§ 6. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn dersom styret finn det nødvendig eller 1/3 av medlemslaga krev det. Innkalling skal skje etter dei same reglar som er oppgitt under §5, pkt. 3.