Norske Landbrukstenester

Aksjon mot ulykker i landbruket

I sommer vil Arbeidstilsynet starte en landsdekkende aksjon for å kontrollere at bønder lærer opp sine ansatte, slik at de blir i stand til å beskytte seg mot ulykker. Det vil også bli foretatt kontroll med lønns- og boforhold for utenlandske arbeidstakere.

Landbruket har de siste 20 årene ligget høyt på statistikken for dødsulykker i norsk arbeidsliv. Arbeidstilsynet har også registrert en del ulykker som har involvert utenlandske arbeidere og brudd på lovverket når det gjelder kontraktsmessige forhold.

Arbeidstilsynet vil derfor i sommer og høst rette søkelyset mot landbruket i en landsdekkende aksjon. Opplæring av ansatte og ivaretakelse av sikkerheten har førsteprioritet, men det vil også bli foretatt kontroll med lønns- og boforhold. Målet med aksjonen er å bidra til at norsk landbruk blir en trygg og god arbeidsplass, for bonden og hans ansatte, som for en stor del er utlendinger.
Utenlandske arbeidstakere skal ha samme lønns- og arbeidsforhold som norske arbeidstakere fordi alle som arbeider i Norge er underlagt norske regler.

I 2004 fikk EU 10 nye medlemsland. Som EU-borgere har disse landenes innbyggere utvidet adgang til å ta arbeid i Norge. For å motvirke forskjellsbehandling av norske og utenlandske arbeidstakere (sosial dumping), ble det vedtatt overgangsregler for arbeidssøkere fra alle de nye medlemslandene unntatt Malta og Kypros. Det er på denne bakgrunnen Arbeidstilsynet setter i gang aksjonen for å undersøke forholdene i landbruket.