Nyheter

 

Vil fagbrev som agronom gi økt rekruttering?

I Stortingsmeldingen «Velkommen til bords» fra Regjeringen Stoltenberg (2011) ble det foreslått ulike tiltak med tanke på å øke rekrutteringen til landbruket. Ett av de foreslåtte tiltakene var å igangsette en forsøksordning med et...

God deltaking på Haustsamlingane

Som vanleg har NLT arrangert og gjennomført to Haustsamlingar hausten 2014. Vi starta med haustsamling sør på Gardermoen 22.-23. oktober samt ein kursdag den 21. oktober. På denne samlinga var det 113 påmeldte, der...

Enklare søknadsrutinar hos SNS

Studieforbundet Næring og Samfunn har forenkla søknadrutinane for å melde inn kurs. For 2015 vert det høve til å melde inn avløysarkurs og landbruksvikarkurs inntil 1 månad før kursstart. Ein slepp difor å planlegge kursa...

Informasjon til medlemslaga

Krav om testing av utanlandske avløysarar for MRSA MRSA er Staphylococcus aureus (”gule stafylokokkar”) som er resistente mot viktige antibiotika. Ein spesiell dyretilpassa variant av bakterien, LA-MRSA, har i mange land etablert seg hos...

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

A-ordninga

Nytt år nærmar seg og då trer A-ordninga i kraft. Det er mykje informasjon om dette på Altinn sine nettsider. På denne lenken kan du melde deg på nyhetsbrev om ordninga: A-ordningen – Nyhetsbrev